Vår värdegrund

Bakgrund

Stockholm Pride är en del av en global rörelse där pridefiranden på olika sätt används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. En rörelse med ett gemensamt ursprung i kravallerna vid Stonewall Inn i New York 1969, då hbtq-personer manifesterade stolthet och gemenskap genom att sätta sig upp emot en trakasserande polis. Kampen för frigörelse och jämlikhet för hbtq-personer har firats i Stockholm i olika former sedan 1979 då den första frigörelseveckan arrangerades av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). Sedan 1998 är Stockholm Pride en fristående ideell organisation.

Stockholm Prides syfte

Stockholm Pride är en ideell förening med ett årsmöte som högsta beslutande organ. Mellan årsmötena är föreningens styrelse det högsta beslutande organet.

Stockholm Pride är enligt föreningens stadgar till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride. Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet

Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i stort. Stockholm Prides plattformar är glädjefyllda frizoner för hbtq-personer, med syfte att hbtq-personer ska kunna ta plats i det offentliga rummet.

Stockholm Prides blandning av fest, politik och kultur är en viktig utgångspunkt i all verksamhet. Glädje och allvar ska inspirera och sprida kunskap. Föreningen Stockholm Pride driver inte enskilda sakpolitiska frågor, men möjliggör för andra att driva dem. Genom val av tema för festivalen och den del av festivalprogrammet som skapas av föreningen, kan dock Stockholm Pride välja att sätta fokus på viktiga frågor i samhällsdebatten. Då hbtq-communityt är mångfacetterat och rymmer många olika röster, är föreningens strävan att utgöra en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ och göra sina röster hörda. Föreningen stödjer andra pridefiranden inom och utanför landet. För föreningen Stockholm Pride är trygghet och säkerhet, för såväl besökare som volontärer, prioriterat.

Stockholm Pride ska, så långt det bara är möjligt, vara en inkluderande mötesplats, speciellt för alla hbtq-besökare som inte alltid upplever öppenhet och acceptans i sin närmiljö eller på sina arbetsplatser. Av denna anledning säger Stockholm Pride nej till medverkan och utställningar av organisationer, föreningar och företag som uttrycker åsikter och värderingar som står i strid med vår värdegrund. Om det råder osäkerhet kring vad en organisation, förening eller företag står för, ligger ansvaret alltid på denna externa aktör att visa att de lever upp till Stockholm Prides värdegrund. Det slutliga beslutet om en aktörs medverkan ligger på Stockholm Prides styrelse under året. Om en sådan fråga väcks vid årsmötet, beslutar årsmötet. Stockholm Pride är en fristående, ideell förening och har därmed rätt att själv besluta om vilka som medverkar i föreningens verksamhet.

Våra värderingar

1§ Föreningen Stockholm Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
2§ Föreningen Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering genom exempelvis rasism, sexism, homofobi, transfobi och bifobi.
3§ Föreningen Stockholm Pride arbetar för att skapa mötesplatser för hbtq-personer där enskilda besökare inte ska behöva bli ifrågasatta för sin identitet.
4§ Föreningen Stockholm Pride visar solidaritet med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride.
5§ Föreningen Stockholm Pride är öppen för alla som delar ovanstående värdegrund samt föreningens syfte.


Observera att det är inte tillåtet att använda Stockholms Prides logga eller namn i marknadsföring endast för att en programpunkt är anmäld till Pride Citys program – för det krävs ett avtal om officiellt samarbete. Ett sådant samarbete kan ingås genom ett Supporter-paket, där ni får tillgång till en speciell supporterdekal som ni kan använda på er hemsida, butiksdörr eller i egna annonser inför festivalen. Kika in på vår hemsida för mer information om att bli Sponsor eller Supporter.

För att ett event eller erbjudande skall publiceras i programmet krävs att det riktar sig mot Stockholm Prides målgrupp och att det ger våra besökare ett mervärde. Stockholm Pride förbehåller sig rätten att bedöma huruvida ett anmält event eller erbjudande möter dessa kriterier.